AUTRES PERSONNAGES DE LA SERIE


Esmeralda
Tatsumi
Shenreî
Kiki


Miho (Milène)
Freya (film 2)
Flam (Asgard)
Hilda de Polaris


Pandora
Makoto
Tetsuo
Jacob


Guilty
Cassios
Chaki
Docrates


Natassia
Jango
Eurydice
Mitsumasa Kido


Gigars
Phaéton


RETOUR